புதிய அதிபர்

Post date: Dec 13, 2009 3:32:20 AM

எமது பாடசாலையின் புதிய அதிபராக திரு.தி.வித்தியராஜன் அவர்கள் 15.09.2009 அன்று கடமையேற்றுள்ளார்.